Prejav politika (Katarína Tóthová, HZDS) v parlamente z dňa 2001-06-14

Katarina-tothova

Up

Povedali predo mnou (Béla Bugár)

Povedali po mne (Béla Bugár)

Down


Nájdi niečo ďalšie a zaujímavé v prepisoch rozpráv z NRSR

Celý prejav

Ale ako vidím, pán predsedajúci, vyvolalo to oživenie v sále. No Trestný zákon je skutočne právna norma, kde každý pojem musí byť na lekárnických váhach. A takýto benevolentný prístup aj k iným pojmom môže v praxi spôsobiť veľké problémy. Nechcem povedať, že práve toto spojenie spôsobí veľké problémy, pretože tak to bude asi úsmevné, ako ste sa zasmiali, ale pri iných nepresných pojmoch v praxi to bude spôsobovať problémy, a to vlastne ukazuje na rukopis tejto normy, že skutočne bola robená s veľkou rozšafnosťou pojmov - cól sem, cól tam - pojem sem, pojem tam. Takže skutočne si myslím, pán minister, že pojem orálny styk sem nepatrí a malo tam byť niečo iné. Ak si to osvojíte, budem rada, alebo ak si to osvojí niektorý poslanec, prosím. Ak mi dovolíte, budem pokračovať ďalej. Táto pojmová nepresnosť, ktorá nie je na pobavenie, ale signalizuje rapídne klesajúcu kvalitu legislatívnej činnosti tejto vlády, sa prejavuje aj v § 161, kde sa vkladajú do tohto už existujúceho paragrafu slová tohto spojenia, týka sa to úplatkárstva, "alebo z tohto dôvodu poskytne alebo sľúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu inej osobe". Pán minister, mám na vás otázku: Nebude úplatkom, keď mi niekto náležitú výhodu poskytne? Čiže výhody, ktoré budú náležité a proste budú dobré. Totiž, aký je obsah pojmu nenáležitý? To je taký vágny pojem, pán minister, ktorý v Trestnom zákone nemá miesta. Aspoň v štáte, ktorý chce robiť dobrú legislatívu. Takže opätovne namietam a ilustrujem veľmi rozšafný prístup k novelizácii tohto veľmi dôležitého zákona. Pretože otázka korupcie je veľmi citlivá otázka, a ako vidieť, pán minister, ani vaši poradcovia k tejto otázke a k nuansom nepristupujú citlivo, vrátane vás, pretože chcem namietať proti vášmu vystúpeniu v Slovenskom rozhlase asi pred mesiacom alebo dvoma, kde ste vyzdvihovali vaše kroky na potieranie korupcie. Ja mám iný názor, pretože v posledných rokoch Slovenská republika vo výskyte korupcie je stále proste na tom horšie a aj v rebríčku sme "postúpili" na nemilostnejšie miesto, a vy ste presviedčali rozhlasových poslucháčov, že počas vlády Vladimíra Mečiara došlo k zrušeniu trestnosti dávania úplatkov. Pán minister, už x-krát som vám aj v parlamente uviedla, že klamete, pretože bola urobená diferenciácia trestnosti toho, kto dáva úplatok, a toho, kto berie. My sme toho, kto berie úplatok, dali na vyšší stupeň zodpovednosti s osobitným vymedzením trestného činu v osobitnej časti Trestného zákona a toho, kto dáva úplatok, ten bol trestný podľa všeobecnej časti Trestného zákona ako návodca. Nie je pravda, že nebol trestný. To nie je pravda, to je klam. Z toho vidieť, že aj v tejto otázke, ktorá je prioritou a vy o nej hovoríte, že ako proste citlivo vnímate a upravujete túto otázku, chcem vám oponovať, pretože pojem nenáležité výhody bude v praxi robiť veľké problémy, poprípade budú to dvierka, aby v tom-ktorom prípade sa mohlo preukazovať, že áno, došlo síce u štátneho úradníka alebo ústavného činiteľa k poskytnutiu výhody, ale tá výhoda bola náležitá. Nie je to dobré. Ďalej mi dovoľte, aby som sa vyjadrila k § 181f. Už moji predrečníci sa dotkli tohto ustanovenia, ktoré upravuje neoprávnené nakladanie s odpadmi, ktoré znie: "Kto v rozpore s predpismi o odpadoch nakladá s odpadmi" atď. Už pán poslanec Delinga upozornil na vágnosť tejto úpravy. Ja mám pre vás otázku: Kto v rozpore s predpismi? Pán minister, myslia sa tu aj interné predpisy? Pretože predpisy máme aj interné. To je veľmi široký pojem. To je veľmi široký pojem a pri vašej vláde bolo povydávaných toľko nelogických zmätočných interných predpisov, uvediem vám príklad. Napríklad predpis pána ministra zdravotníctva Kováča o odvoze sanitkami, ktorý nielen znervóznil veľkú časť občanov, ale aj dostal do ťažkej situácie a rozporných situácií veľkú časť zdravotníctva a ak by v tejto súvislosti bolo také ustanovenie, sú to veľké problémy. A s odpadmi tiež môžu nastať také situácie. Čiže navrhujem, aby sa tu uviedlo, kto koná v rozpore s právnymi predpismi. Pán minister, teória štátu a práva presne hovorí, čo sú to právne predpisy, a potom v praxi pri aplikácii nenastanú problémy. Predpisy podľa teórie štátu a práva predstavujú širokú škálu vrátane interných predpisov rôznych subjektov, ktorým zákon dáva možnosť alebo ktoré v rámci hierarchického usporiadania, v rámci vertikály môžu regulovať subjekty, ktorým sú nadriadené alebo u ktorých vykonávajú koordinačné oprávnenia. Myslím si, že tieto otázky v teórii nemajú pochybnosť. Tak preto uviesť do takého vážneho zákona, akým je Trestný zákon, takto veľmi rozšafne len predpisy, považujem za veľmi zlú legislatívnu prácu. To isté sa týka § 181g plus ďalšie nadväznosti. Ďalej mi dovoľte, aby som upozornila na § 198 a zároveň požiadala, aby sa o tomto paragrafe hlasovalo osobitne. Uvediem prečo. Dnes platný § 198 ods. 1, ktorý sa týka verejného hanobenia, pozná pojem verejné hanobenie aj pre politické presvedčenie. A, čuduj sa, svete, táto politická garnitúra, ktorá horlí za zlepšenie politickej kultúry, z § 198 vynecháva trestný čin hanobenia pre politické presvedčenie. Vážený pán minister, Hnutie za demokratické Slovensko je za korektnú politickú spoluprácu v budúcnosti bez akýchkoľvek bariér politickej nenávisti, ale je toho názoru, že takéto prejavy nemajú miesto v politickej kultúre právneho štátu, a ak by sa vyskytli, majú byť sankcionované právom. Pokiaľ poznám Trestný poriadok, aj keď ja nie som odborníčka na Trestné právo, viem, že štáty takéto postihovanie politického hanobenia upravujú. Mne nie je známy motív, ktorý viedol k tomu, aby ste politické hanobenie urobili beztrestným. Ja by som bola veľmi rada, pán minister, keby ste to vysvetlili. Dúfam, že to nie je príprava na predvolebný boj, ktorý bude onedlho, a že vaše zámery nie sú v rámci predvolebnej kampane hanobiť svojich politických konkurentov. Zámerne nepoužívam slovo politických protivníkov, pretože si myslím, že už je skutočne čas, aby sa politické zákopy, tak ako sú dnes vykopané, zmiernili. Predsa Slovensko nemôže ísť vývojom, cestou nezmyselných politických bojov v situácii, že ekonomika padá a väčšina občanov sa dostáva pod hranicu biedy. To predsa nemôže byť cesta. Ale keď vy toto dávate von z Trestného zákona, skutočne vzniká otázka, či v rámci predvolebného boja si nerobíte priestor na beztrestné politické hanobenie svojich politických súperov. Preto veľmi vážne žiadam, aby sa o tomto hlasovalo osobitne, a vyzývam panie poslankyne a pánov poslancov, aby vážne zvážili, o čo tu vlastne ide, že vlastne hlásame a chceme skultivovať politický život a nebezpečné konanie, ktoré by nám prekážalo v našom snažení. A ja chcem veriť, že aj politické subjekty súčasnej vládnej koalície majú snahu skultivovať politický život, potom musíme tak ako dosiaľ mať v Trestnom zákone aj takéto ustanovenie. Preto som toho názoru, aby § 198 ods. 1, t. j. bod 44 v osobitnom hlasovaní nebol prijatý, čím by zostala dosiaľ platná právna úprava, ktorá sankcionuje aj hanobenie skupiny obyvateľov republiky nielen kvôli vyznaniu, ale aj preto, že majú určité politické presvedčenie. Ďalej chcem upozorniť na § 100, t. j. bod 16, kde taktiež považujem ustanovenie za veľmi všeobecné, pretože svedok je oprávnený odoprieť vypovedanie aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti, a teraz ten záver ma zaujíma, "ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou". Myslíte tu len cirkvi štátom uznané, alebo aj iné subjekty? No lebo máme aj rôzne iné hnutia a smery a často môžu povedať, že áno, ale oni sú v rámci svojho zoskupenia, svojej komunity osoby, ktoré vykonávajú pastoračnú starostlivosť a z toho dôvodu nie sú povinné upozorniť na trestný čin. Čiže to malo byť ohraničené na cirkvi štátom uznané. Ale to nikde nemáte, nemáte ani odkaz na právny predpis, čiže tu znovu je veľmi široký výklad. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, máme predložený legislatívny návrh, ktorý má svoje pozitíva aj negatíva. Ja som sa prevažne snažila poukázať na slabiny tohto legislatívneho návrhu, predovšetkým na to, že nie je výsledkom precíznej, kvalitnej legislatívnej činnosti, ale je v parlamente, bol predložený a pravdepodobne sa stane súčasťou platného právneho poriadku. Ale chcem vyzvať ministerstvo, aby také dôležité právne predpisy, ako je Trestný zákon, Trestný poriadok, k novelizácii ktorých sa v minulosti pristupovalo takmer s posvätnou úctou, aby ich nebrali na ľahkú váhu a aby dali patričnú váhu pri novelizácii pojmovej kvalite, pretože pri trestnom konaní sa každý pojem vymedzenej skutkovej podstaty musí preukázať, jeho naplnenie, a pri vágnych pojmoch sa potom v praxi tieto ustanovenia zneužívajú. Takže v tomto smere vyjadrujem svoju ľútosť nad kvalitou predloženého návrhu. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem vám za pozornosť.

Socializuj sa